• کیفیت اطمینان بخش

   • کارکنان شایسته

   • سازمان متعالی

   • تولید کامل

   • وفاداری

   • رضایتمندی

   • نوع آوری

   • رفتار غیر مالی و معنوی

   • مداومت و ثبات

  روش و نحوه عملکرد

    

    • شفافیت

    • پاسخگویی

    • مسئولیت پذیری

    • انصاف