• آموزش مستمر کارکنان و کلیه مرتبطین با مصرف محصولات
  • توسعه و ترویج هر گونه آگاهی های مرتبط با این صنعت در این حوزه

رعایت کامل استانداردهای داخلی و جهانی در کلیه محصولات و فعالیت در سطوح بالاتر ​

  • بکارگیری بهترین و کامل ترین تکنولوژی و روش های تولید
  • استخدام نیروهای شایسته و کارآمد

 

  • تهیه و گردآوری و تدوین کلیه مقالات علمی روز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان در زمینه ملاتهای ساختمانی
  • مطالعه و بررسی و تحقیق مستمر برای کسب دانش و علم تولیدات مرتبط با محصولات شرکت

جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه محصولات کیفی و پاسخگویی به اشکالات در اسرع وقت

 

Continuous education of employees and all those related to the consumption of products

Development and promotion of any scientific activity related to this field

Full compliance with domestic and global standards in all products and activities at higher levels

Using the best and most complete technology and production methods

Hiring competent and efficient staff

Preparation and compilation of all scientific articles of universities and research centers of the world in the field of construction mortars

Continuous study and research to acquire knowledge and science of products related to the company’s products

Satisfying customers by providing quality products and responding to problems as soon as possible