روایت دکتر دین محمدی از تاریخچه تولید کاشی و سرامیک ایران (قسمت اول)

روایت دکتر دین محمدی از تاریخچه تولید کاشی و سرامیک ایران (قسمت دوم)

روایت دکتر دین محمدی از تاریخچه تولید کاشی و سرامیک ایران (قسمت سوم)

روایت دکتر دین محمدی از تاریخچه تولید کاشی و سرامیک ایران (قسمت چهارم)

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1402 ( بخش اول)

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1402 ( بخش دوم)

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1402 ( بخش سوم)

جشن روز مهندس مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 1402